ประกาศข้อมูลราคกลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๓๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๗๕,๑๖๒ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย