ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๓๓๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย