การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

อำเภอสัตหีบกำหนดให้วัดสัตหีบเป็นสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการ
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ  วัดสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานในพิธีเดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธี  ประธานฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  ประกอบพิธีสงฆ์  เสร็จพิธีบำเพ็ญกุศล
เวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ประธานในพิธีไปยังซุ้มดอกไม้จันทน์ นำพระสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนถวายดอกไม้จันทน์(โดยดูจากการถ่ายทอดโทรทัศน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯในส่วนกลาง)
การแต่งกาย  
ข้าราชการ  เต็มยศ ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง  เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
ประชาชน  ชุดสุภาพไว้ทุกข์
เวลา ๑๘.๓๐ น.
การบรรเลงเพลงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุ
เวลา ๒๐.๐๐ น.
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและประชาชน นำดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ เมรุวัดสัตหีบ(โดยดูจากการถ่ายทอดโทรทัศน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯในส่วนกลาง)
การแต่งกาย  
ข้าราชการ  ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์
ลูกจ้าง  เครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ
ประชาชน  ชุดสุภาพไว้ทุกข์