ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้(โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ ชุด)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ ชุด จำนวน ๑ โครงการ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท เพลย์กราวน์ แอนด์ ฟิตเนส มาเก็ตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน