ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑)

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้มส่วนจำกัด มะลิ จันทร์ดำ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๑๑,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน