ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๗๑๑,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลาง ๗๑๑,๐๐๐ บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๓-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๘๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน