ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท โตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน