ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ซอยนาจอมเทียน ๕ หมู่ที่ ๒
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน