ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นาจอมเทียน ๕ หมู่ทีี่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ไปแล้วนั้น บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท พี.เค.โปรแอคทีฟ จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน