ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ)จำนวน ๑๕ เครื่อง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๙๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ)จำนวน ๑๕ เครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้