ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๒๔๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน ๓ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้