ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๑,๒๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๑๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๒๓๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ