ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นายกฤษณะ ปาชิตา ในราคา ๖๑๘,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน