ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลาง ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๖-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็กข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๕-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ