ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน มีความประสงค์ประมูลการจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณจัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๔,๒๒๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๒๔๗,๐๐๐ (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผลผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๕-๑ต พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๒๓-๘๖๑๓-๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ