ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๕๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย