ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ ชุด และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒๐ ชุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้าย