การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------------------------

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ (ปัจจุบันอายุ ๕๙ ปี) หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ ผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเว้นข้าราชการที่รับบำนาญ หรือ อยู่ในสถานสงเคราะห์ของทางราชการ หรือ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น / สส. สว.)
และขอเชิญชวนผู้พิการที่มีบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ มาก่อน หรือ ผู้พิการที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน และมีความประสงค์จะขอรับเงิน เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แม้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้ว ก็สามารถลงทะเบียนอีกได้)
ให้มายื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นมายื่นแทน ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้หลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบการยื่นลงทะเบียน ที่ สำนักปลัด ชั้น ๑ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๑๐๘๙๙๓๕, ๐๓๘-๒๓๘๖๑๓ ต่อ ๑๑๗
------------------------------------------------