ประกาศ เรื่อง ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ที่ ๓๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน