ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน