ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม โดยดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม ก่อสร้างอาคารจอดรถ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๕๔๓,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐ บาท(หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๖๙๔,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆแล้ว
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โดยในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน