การจองร้านค้าในงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้กำหนดให้มีการเปิดจองร้านค้าสำหรับประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน สำหรับขายในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี ๒๕๕๘ โดยสามารถเขียนใบสมัครและยื่นคำขอจองร้านค้าด้วยตนเอง ได้ที่กองการศึกษา ชั้น ๒ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ตามรายละเอียดแนบท้าย