ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร คส.ล.หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๓๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างอาคาร คส.ล.หมู่ที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๗๔,๐๐๐ บาท(สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน