ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๓๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารศูนย์ดำรงธรรม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๐๐๐ บาท(หกแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน