ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔,๘,๙และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔,๘,๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิ จันทร์ดำ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน