ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี.โอ.เอ็ม ซัพพลาย
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน