ประกาศผู้ชนะการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไปแล้วนั้น
บัดนี้ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ชนะการประมูล คือ บริษัท ดี.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน