ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง(ชุดดับเพลิง)และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง(ชุดดับเพลิง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแอนตี้ไฟร์ เคมีคอล
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน