ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่องการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ด้วยจังหวัดชลบุรีได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จำนวน ๑๔๑,๖๕๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ