ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๔๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบ้านอำเภอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๑๐๐ บาท(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน