ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า หมู่ที่ ๔,๘,๙ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๔๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า หมู่ที่ ๔,๘,๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน