ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมแพ็กซ์ จำกัด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน