ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาได้

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ทำการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข (ครั้งที่ ๒) และคณะกรรมการได้กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข(ครั้งที่ ๒)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับการเสนอราคาได้ คือ นายศิละรัตน์ สมันเลาะห์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน