ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ราคากลาง ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดฟังคำบรรยายและดูสถานที่โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หากผู้ซื้อแบบและรายการสอบราคาไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลตำบลนาจอมเทียนไม่ได้
กำหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และแจ้งผลผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๘,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน