ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๕๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลาง ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โดยในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๔-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน