ประกาศเรืื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน