ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเดับเพลิง

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดดับเพลิง(ตามรายละเอียดแนบท้าย)) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลาง ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โดยในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๕๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน