ประกาศประมูลการจ้างโครงการจัดหาทุ่นแพลอยน้ำอเนกประสงค์

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการจัดหาทุ่นแพลอยน้ำอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๔,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน