ประกาศประมูลการจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙(ระยะที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๘,๙(ระยะที่ ๑)ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม จำนวน ๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ราคากลาง จำนวน ๕,๖๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน