ประกาศประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ(ครั้งที่ ๒)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะประมูลการจ้างโครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ (ครั้งที่ ๒)ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กองการศึกษาได้กำหนดไว้ วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างโดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑.บ้านน้อยเจ้าตูบ
๒.ชุดผจญภัยหนูน้อยในโลกกว้าง
๓.หนูน้อยนักซิ่ง ๔ หอ
๔.ชุกผจญภัยนักซิ่ง ๒ หอ ๖ ฐาน
๕.ชุดชิงช้าปีนป่ายหินผา
๖.ชุดโยกสปริงกบ
๗.ชุดโยกสปริงเจทสกี
๘.ชุดโยกสปริงปลาวาฬ
๙.เก้าอี้บรรจุน้ำ
๑๐.พื้นยาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๙๗๘,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
กำหนดเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน