ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน ๘ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๐ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๔๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำด้วยรถดูดฉีดล้างแรงดันสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน ๘ เชื่อมซอยนาจอมเทียน ๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๙,๓๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน