ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการสันชะลอความเร็ว (ครั้งที่ ๒) (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๕๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (ครั้งที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน