ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๔๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมซอยนาจอมเทียน ๓๐ หมู่ที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน