ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง)(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ
ราคากลางของการก่อสร้าง ๑๔๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.โดยในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ และในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนง.เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอำเภอสัตหีบ ห้องประชุมเล็ก ข้างศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๓๘๖๑๓ - ๘ ต่อ ๑๒๒ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)
- เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๖ นิ้ว
- สูบน้ำได้ ๔,๐๐๐ ลิตร/นาที
- ส่งสูงได้ ๑๓.๕๐ เมตร
- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
- แท่นล้อลากสามารถเคลื่อนที่ได้