ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการโครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๒๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๒๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน