ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(ชุดดับเพลิง) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง(ชุดดับเพลิง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน