ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดซื้้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน