ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการจัดหาทุ่นแพลอยน้ำอเนกประสงค์ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการจัดหาทุ่นแพลอยน้ำอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน