ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียนจะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข(ครังที่ ๒) ตามแบบแปลนของเทศบาล และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน