ประกาศเรื่องข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล หมู่ที่ ๔(ครั้งที่ ๒) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๑๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้จัดทำราคากลางโโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงของเทศบาล หมู่ที่ ๔(ครั้งที่ ๒)เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลาง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเพิ่มเติมด้วย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน